Menü

Településrendezési eszközök módosítási eljárása

2021. november 16.
Hirdetmény
Településrendezési eszközök módosítási eljárása

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testülete megindította

 

a község településrendezési eszközök módosítási eljárását

 

 

 

 

       A módosítás célja:

1.)    A Képviselő-testület támogatja a hatályos településrendezési eszközök módosítását az 1/29 hrsz és az 1/30 hrsz ingatlanok közlekedési területből falusias lakóterületbe vonatkozását a Németh Gábor (Vasasszonyfa) földmérő által 2021. április 23-án elkészített telekalakítás vázrajz megvalósítása érdekében. A változás célja az 1/29; 1/30, 36, 38 hrsz ingatlanok rendezésével egy darab új önkormányzati telek kialakítása.

2.)    A Képviselő-testület az 1) pontban foglalt területet kiemelt fejlesztési területté minősítette a 1.) pont vonatkozásában lakóterületfejlesztés, népesség megtartás, önkormányzati bevételek növelése érdekében.

3.)    Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosításáról szóló 190/2021. (IV.21.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján – tekintettel a 3.§-ban foglaltakra is – szükségessé vált a 10/2003. (IX.1.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) jogharmonizációs célú módosítása. A módosítás lényege az OTÉK 4. számú melléklet 1. pontjának 2021. április 21. napjáig hatályos normaszövegének a HÉSZ normaszövegének részévé tétele. A fentiek alapján a HÉSZ a következő, új bekezdéssel egészül ki: „Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.”

                                    

 A véleményezés módja:

 

 

A tervezett módosítással kapcsolatban felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült módosítási tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető Bő Község Önkormányzata (9625 Bő, Széchenyi u. 70.).

 

Az érintettek véleményeiket írásban adhatják be.

 

A véleményeket a polgármester nevére címezve Bő Község Önkormányzat részére (9625 Bő, Széchenyi u. 70. postai úton, illetve a jegyzoszeleste(at)gmail.com elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.

 

 A 314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 29/A. §-a szerinti lakossági fórum a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről  szóló 2020. évi LVIII. törvény 165 §-ában foglalt szabályokat alkalmazva elektronikus úton történik  a szakmai tájékoztató anyagnak a www.bo.hu honlapon  történő közzétételével azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni kizárólag elektronikus úton a jegyzoszeleste(at)gmail.com e-mail címre.

 

      A vélemények benyújtási határideje: 2021. november 17- 2021. december 2      

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 18/2017.(XI.15.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.       

       Együttműködésüket előre is köszönöm.   

 

 

Bő, 2021. november 16.

                                                                                

                                                                                 polgármester

E-ügyintézésSikeres pályázatokNagyon meglepett hogy a BRIMO társáság támogatni szeretne minket. Egy pavilon-sátrat adományozott szervezetünk számára. A pavilont a szabadtéri rendezvényeken szeretnénk felhasználni.Magyar Falu Program